Педколектив

    Управління навчальним закладом здійснює директор через роботу педагогічної ради, батьківського та профспілкового комітетів. Функціональні обов'язки керівництва навчально-виховним процесом виконують заступники директора з навчально-виробничої, навчально-виховної роботи.

Навчальнийзаклад укомплектований педагогічними кадрами.

Штатним розписом навчального закладу передбачено 96,3 посади, в тому числі:

Посада

За штатним розписом

Фактично станом на 01.02.15 р.

Директор

1

1

Заступники директорів

2

2

Керівник фізичного виховання

1

1

Старший майстер

1

1

Майстри виробничого навчання

24

24

Викладачі

19,1

19

Методист

1

1

Соціальний педагог

1

1

Практичний психолог

1

1

Вихователі

2

2

Керівник гуртка

2,3

3

Бібліотекар

1

1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    Директор - Степанчук Микола Степанович

 

 

 

 

  

 

 

       Заступник директора з навчально-виробничої роботи - Гурінчук Світлана Володимирівна

 

 

 

 

      

      Заступник директора з виховної роботи - Нестеренко Марина Миколаївна                                               

 Методист - Пешко Тетяна Василівна

Старший майстер - Осадчук Леонід Захарович

             Це в цілому задовольняє потреби навчально-виробничого процесу. Навчальний заклад укомплектовано керівними та педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису. Добір, відбір і розстановка кадрів здійснюється з урахуванням вимог певної посади та дотриманням вимог трудового законодавства України.

        Станом на 01.01.2015 р. в Овруцькому професійному ліцеї навчально-виховний процес здійснюють 54 педагогічних працівники. Колектив педпрацівників ліцею складається з директора, 2 заступників, методиста, керівника фізичного виховання, старшого майстра, 19 викладачів, 24 майстрів виробничого навчання, 2 вихователів гуртожитку, практичного психолога, 3 керівників гуртків.

              Навчання з професійно-теоретичної підготовки здійснюють 6 викладачів, які мають відповідну фахову освіту.

       Відповідно до розподілу обов’язків відповідальність за вирішення кадрових питань несе директор. Усі педагогічні працівники мають відповідну фахову освіту.

         Відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик розроблені та затверджені посадові інструкції для всіх працівників та здійснено розподіл функціональних обов’язків керівних працівників.

         Директором затверджується педагогічне навантаження за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбаченим навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів, кількості навчальних груп. Частина викладачів (за їх згодою) не мають повного педагогічного навантаження. Розстановка кадрів здійснюється з врахуванням фахової підготовки, рівня професійної компетентності, педагогічного досвіду, результативності роботи в попередні роки, наступності у роботі, вікового складу педагогічного колективу, в також рекомендацій профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Тарифікаційний список розглядається на педагогічній раді училища та затверджується начальником управління освіти і науки облдержадміністрації.

      В систему організації підвищення кваліфікації в навчальному закладі входять: самоосвіта, курси, стажування на підприємствах міста та району, участь у роботі методичних комісій, творчих груп, проблемних семінарів, семінарів-практикумів, участь у методичних конкурсах, самоосвітня діяльність педагогів, що забезпечує всіх викладачів училища різними формами методичної роботи.

              При розробці графіків проходження курсів підвищення кваліфікації враховується рік атестації педагогічного працівника, а також те, що курси проводяться не раніше, як за рік до його атестації, щоб уникнути випадків неатестації.

           Протягом 2013-2014 років курси підвищення кваліфікації пройшли ті викладачі та майстри виробничого навчання, хто потребував проходження згідно з графіком.

Рік

Підвищення кваліфікації

Стажування

2012

16

8

2013

9

26

2014

20

12

Значне місце в організації підвищення кваліфікації відводимо самоосвіті, яку організовуємо в таких напрямках:

               теоретична підготовка зі своєї спеціальності;

              практичне удосконалення методів навчання та інноваційних технологій виробничого процесу.

             В ліцеї складається перспективний план підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників. Керівництвом постійно здійснюється контроль за організацією підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Щоквартально надається інформація про хід підвищення кваліфікації і стажування педагогічних працівників училища до навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області з копіями підтверджуючих документів, завірених директором. Питання підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладу розглядається на засіданнях інструктивно-методичних нарад, методичних комісій навчального закладу.

            Результатом самоосвітньої роботи викладача стає поліпшення якості викладання предмета, виховання та розвиток учнів за допомогою свого предмета. Більшість викладачів та майстрів виробничого навчання користуються комп’ютерною технікою і застосовують її в практичній діяльності.

            В ліцеї організовано Школу молодого педагога для підвищення педагогічної майстерності молодих спеціалістів.

           Атестація педагогічних працівників ліцею проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010 р. (із внесеними змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135).

            До роботи в складі атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагогічні працівники. Головою атестаційної комісії є директор ліцею.

            Під час атестації виявляються професійні якості викладачів, рівень загальної культури. Створені оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду кращих викладачів. Атестація для викладачів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, іспитом на компетентність, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками.

            З метою чіткого планування проведення атестації в ліцеї складено перспективний план атестації педагогічних працівників на 2012-2017 роки, який передбачає проходження атестації викладачами не рідше ніж один раз на п’ять років. Згідно з перспективним планом складається план атестації на кожен навчальний рік з метою уточнення, корегування перспективного плану, а також організації та здійснення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році.

            Всі аспекти діяльності педагогів, які атестуються, вивчають члени атестаційної комісії, відповідних методичних комісій, які на засіданнях розглядають узагальнені досвіди роботи педагогічних працівників і своїм рішенням рекомендують їх для розгляду на педраді, яка, в свою чергу, схвалює і рекомендує для вивчення і використання педагогічними працівниками ліцею.

            Оцінювання професійної діяльності педагогів проводиться на підставі експертної оцінки з урахуванням оцінки зі сторони закріплених осіб. До числа експертів залучаємо за різними умовами членів методичної ради, голів методичних комісій, творчих викладачів.

             Обов’язковою умовою є те, що викладач, який атестується, теж бере участь в оцінюванні. Це дає можливість змістовного порівняння групової оцінки з самооцінкою, знімає можливі звинувачення з боку викладача.

             В ході атестації проводяться відкриті уроки, виховні заходи, оформлюються такі документи: звіт педагога (портфоліо), критерії оцінювання роботи педагога, методичні розробки уроків та виховних заходів, анкета педагога, який атестується, характеристика. На засіданнях профільних методичних комісій та педагогічної ради училища узагальнюється досвід роботи педагогів, що атестуються. Впродовж 2012-2014 років схвалено      педагогічні досвіди роботи викладачів і майстрів виробничого навчання, що атестувалися, з окремих методичних проблем. На підставі рішення атестаційних комісій видається наказ «Про результати атестації» у поточному навчальному році.

             Скарг або зауважень з питань організації та проведення атестації не зафіксовано.

    Належний рівень гласності, інформованості, об’єктивності атестації педагогічних працівників забезпечується відкритістю, доступністю та прозорістю дій і матеріалів (термінів атестації, складу атестаційної комісії, змісту атестаційних характеристик, критеріїв оцінювання рівнів професійної діяльності, а також оформленням куточків, папок з атестації, проведенням консультацій, оперативних нарад, конкурсів, відкритих уроків, позакласних заходів; виявленням, вивченням, узагальненням і поширенням інноваційного досвіду, широким систематичним ознайомленням педпрацівників зі своїми правами на всіх етапах атестаційного періоду).

                Як результат атестації якісний склад педагогічних працівників становить:

- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист – 2 викладачі;

- спеціаліст вищої категорії, старший викладач – 11 викладачів;

- спеціаліст першої категорії – 9 викладачів;

- спеціаліст другої категорії – 3 викладачі;

- спеціаліст – 4 особи.

Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» має 1 чол., «Майстер виробничого навчання II категорії» – 1 чоловік.