Умови вступу

Правила прийому до Овруцького професійного ліцею
на 2021-2022 навчальний рік

Загальна частина
1.1 Правила прийому до Овруцького професійного ліцею є обов’язковими.
1.2 До Овруцького професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місце проживання та інших обставин.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4 Прийом до Овруцького професійного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник”.

Приймальна комісія
2.1 Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.
2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок роботи.
2.3 Правила прийому до Овруцького професійного ліцею розроблені згідно з Типовими правилами прийому (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р.№441) та затверджені головою приймальної комісії за 1 місяць до початку прийому документів.
2.4 Приймальна комісія:
- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5 Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:
- перелік професій згідно з ліцензією;
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
- форми та ступневість навчання;
- обмеження з професії за віком вступників, статтю та медичними показниками;
- перелік вступників випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
2.6. Випускники шкіл, які мають базову загальну середню освіту, навчаються в ліцеї з отриманням повної загальної середньої освіти за професіями:

Код професії Назва професії Планові обсяги прийому Кваліфікаційні розряди Термін навчання
1 8331

7233
8322
Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва (категорія "А","В","С")
Слюсар-ремонтник.
Водій автотранспортних засобів (категорія "С")
30 Категорія "А", "В", "С"
III розряд

Категорія "С"
3 роки
2 7212
8322
Електрогазозварник
Водій автотранспортних засобів (категорія "С")
30 VI розряд
Категорія "С"
3 роки
3 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 60 VI розряд 3 роки


2.7. Прийом документів на навчання проводиться до 1 листопада 2020 року.

3. Документи для вступу
3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);
- 6 фотокарток розміром 3*4 см.
Усі ксерокопій завіряються в установленому порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.
3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.3 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування подають документи, які підтверджують юридично-правовий статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (перелік документів додається).
3.4. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку занять.

4. Умови прийому
4.1 Прийом до Овруцького професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.
4.2 Вступні випробування можуть проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування
5.1 Зараховуються до державного Овруцького професійного ліцею без вступних випробувань:
- особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
5.2 Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:
- діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування;
- інваліди, яким не протипоказано навчання за обраною професією;
- особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право.
5.3 Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місцях, забезпеченні державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнанні такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;
- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані до ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання. 
5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.6. У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Правил прийому.
5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів і випускником про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг в межах ліцензованого обсягу навчального закладу.

6. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому Овруцького професійного ліцею здійснює управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Додаток № 1

Перелік
документів, необхідних при прийомі на навчання дітей-сиріт, та дітей позбавлені батьківського піклування:

1. Свідоцтво про народження (оригінал).
2. Документ про освіту (оригінал).
3. Документи, що підтверджують юридичний статус дитині-сироти: свідоцтво про смерть обох батьків: якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 сімейного кодексу (до 01.01.04р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні)
4. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:
- рішення суду про позбавлення батьківських прав;
- рішення суду про відібрання дитини від батьків не позбавляючи їх батьківських прав;
- рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутніми;
- рішення суду про оголошення фізичної особи (батько чи матері) померлою та свідоцтво про смерть;
- рішення суду про визнання фізичної особи (батька чи матері) недієздатною;
- вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
- постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року - прокурором) про перебування під вартою на час слідства;
- документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд на роботу за кордон, навчання, тощо);
- ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук;
- довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, в іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забирати батьки чи родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (до 17.03.04 р.- Акт про знайдену (залишену) дитину;
5. Рішення опікунської ради, або рішення суду у випадках передбачених Цивільним кодексом України.
6. Ідентифікаційний код.
7. Паспорт.
8. Довідки про закріплення житла та майна:
- довідка з ЖЕКу - по квартирна форма №2;
- виписка з по господарської книги;
- свідоцтво на право власності житла;
- заповіт;
- рішення про встановлення опікуна над житлом та майном;
- акт опису майна, завірений селищною (сільською радою);
9. Акт первинного обстеження умов життя дитини.
10. Чорнобильське посвідчення для дітей які проживають в Чорнобильській зоні та тих, які мають посвідчення з інших причин.
11. Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника(ків).
12. Довідка про отримання соціальної допомоги опікунам (піклувальниками).
13. Довідка про одержання елементів та їх розмір.
14. Довідка про стан здоров’я (Форма-086 у), про щеплення - (форма 063).
15. Дані про батьків та близьких родичів, (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, у вихідні та святкові дні.
16. Розгорнута психолого-педагогічна характеристика: уподобання, інтереси, здібності. стан дисципліни, навчання, участі у громадському житті (гуртки, спортивні секції). Інформація про пропуски занять, хворобу, відпуски до рідних.
17. Відомість про те, що видано при закінченні інтернатного закладу (одяг, взуття інше).

Примітка: В особовій справі дитини-сироти повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус буде підтвердженим.