Статті

Новини

Набір учнів на 2020-2021 навчальний рік

ОГОЛОШЕННЯ

Овруцький професійний ліцей

оголошує набір вступників

на 2020-2021 навчальний рік  

на базі 9 класів:

     Термін навчання - 3 роки. Вступники одночасно здобувають повну загальну середню освіту і одну із професій:

·        ТРАКТОРИСТ– МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА (категорії «А1»; «А2»; «В1») СЛЮСАР – РЕМОНТНИК, ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (категорія “С”);

·        ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (категорія “С”).;

·        ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, ЕЛЕКТРОСЛЮСАР (СЛЮСАР) ЧЕРГОВИЙ ТА З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ;

     Вступники з терміном навчання - 3 роки забезпечуються стипендією всі без виключення, з віддалених сіл – гуртожитком. Три роки навчання зараховуються до трудового стажу.

     Для вступу необхідно подати заяву на ім’я директора із зазначенням обраної професії та вказати домашню адресу.

До заяви додаються:

1. Свідоцтво про освіту /оригінал/.

2. Паспорт /копія/.

3. Довідка про стан здоров’я /ф. 086У/.

4. Довідка з місця проживання та склад сім’ї.

5. Направлення на навчання з підприємства, організації.

6. Фотокартки 3х4 – 4 шт.

7. Щеплення зі школи з дня народження.

8. Копія чорнобильського посвідчення.

9. Копія ідентифікаційного коду.

10. Документ, що підтверджує соціальний статус дитини (за наявності).

11. Папка.

 Презентація Овруцького ПЛ

Бажаючим вступникам після закінчення карантину необхідно з’явитися в ліцей терміново з батьками.

Довідки за телефоном: 4– 26 – 54.

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Овруцького професійного ліцею

Положення

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу

Овруцького професійного ліцею

  1. Загальні положення

      1.1. Положення про академічну доброчесність (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між  педагогічними працівниками Овруцького професійного ліцею та  здобувачами  освіти.

      1.2. Це Положення розроблено  на основі Конституції  України,  Законів  України  «Про освіту», «Про  авторське  право  і  суміжні  права»,  «Про  видавничу  справу»,  «Про запобігання  корупції»,  Цивільного  Кодексу  України, Статуту  освітнього закладу, Правил  внутрішнього  розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів ліцею.

      1.3. Мета Положення полягає у дотриманні  високих професійних  стандартів  в  усіх  сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.

       1.4. Педагогічні працівники та здобувачі  освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

      1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних  сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

      1.6.  Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

      2.1. Академічна  доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

      2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократизм;

- законність;

- верховенства права;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність;

- гарантування прав і свобод;

- прозорість;

- професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога;

            - повага та взаємна довіра;

- відкритість і прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

     2.3. Кожен учасник ліцейної спільноти наділений правом  вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

     2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.

     2.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

     2.6. Гідним для представників ліцейної спільноти є:

            - шанобливе ставлення до символіки закладу: гімну, прапора, емблеми;

            - дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

            - культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;

            - дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних.

     2.7. Неприйнятним для всіх членів  ліцейної спільноти є:

            - навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності членів спільноти;

           - участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання офіційних документів;

            - перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;

            - ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;

            - використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;

            - вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

            - пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

     3.1. Дотримання академічної доброчесності  педагогічними працівниками передбачає:

           - дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

           - утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;

           - дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

           - запобігання корупції, хабарництву;

           - збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу;

           - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

          - дотримання норм про авторські права;

          - надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності;

          - контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

          - об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;

          - надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

          - дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

      3.2. Дотримання академічної доброчесності  здобувачами освіти передбачає:

          -  дотримання норм Конституції України;

          - повагу до педагогічних працівників;

          - повагу честі та гідності інших осіб;

          - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх потреб і можливостей);

          - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

          - дотримання норм законодавства про авторське право;

          - особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

          - користування інфраструктурою освітнього закладу відповідально, економно та за призначенням;

          - сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його  престижу  власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

      3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

          - академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів,  отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення  опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

          - фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

        - фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

        - списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

        - обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

       - хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального  характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

      - необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

                      4. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

     4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

     4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу  можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

     - при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

    - спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

     - надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

     4.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

     - повторне проходження оцінювання(контрольна робота, іспит, залік тощо);

     - при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І етапі (ліцейному) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі  в інших олімпіадах, конкурсах.

                   5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

    5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

     5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

     5.3.  Заступник директора ліцею, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:

       - забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

       - забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує педагогічним працівникам сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

      5.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

                            6. Комісія з питань академічної доброчесності

     6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія)  - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення  дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм  цього Положення.

     6.2.  До складу Комісії входять представники ради ліцею, учнівського самоврядування  та педагогічного колективу.

            Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

            Термін повноважень Комісії – 1 рік.

     6.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж  заявою учасників освітнього процесу.

    6.4 Будь-який учасник освітнього процесу може звернутися до Комісії з заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви викладені в некоректній формі, Комісією  не розглядаються.

     6.5  Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

     6.6. Повноваження Комісії:

             - одержувати, розглядати заяви щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

            - ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників із цим Положенням;

            - проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників;

           - надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

                7. Заключні положення

     7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність.  Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

Заклад забезпечує публічний доступ  до тексту Положення через власний офіційний сайт.

     7.2. Прийняття принципів і норм Положення  засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку.

     7.3.  Положення про академічну доброчесність Овруцького професійного ліцею затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.

     7.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради ліцею.

ПЛАН

роботи комісії з академічної доброчесності

Заходи

Строки

Відповідальні

1.

Розробити план роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності на 2019 – 2020 н.р.

Жовтень

2019 року

Директор

М.С. Степанчук

2.

Оприлюднити на сайті ліцею «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу», план роботи комісії ,інші законодавчі документи

Листопад

2019 року

Директор

М.С. Степанчук

3.

Розробити анкету з академічної доброчесності для учасників освітнього процесу

Листопад

2019 року

Заст. з НВР

Гурінчук С.В.

4.

Анкетування учасників освітнього процесу за «Анкетою доброчесності»

Після закінчення кожного семестру

Соціальний педагог

5.

Включити в порядок денний наради при директорові обговорення питання академічної доброчесності

Лютий 2020 року

Директор

М.С. Степанчук

6.

Обговорити Положення про академічну доброчесність на засіданні ліцейного парламенту та розробити ефективну схему інформування учнів про академічну доброчесність

Лютий 2020 року

Практичний психолог Можарівська Ю.М.

7.

Провести інформаційні хвилинки щодо питань академічної доброчесності

4 рази на рік

Кл. керівники

8.

Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики

Протягом

2019 – 2020 року

Члени комісії

9.

Розгляд заяв щодо порушення норм Положення про академічну доброчесність

Протягом

2019 – 2020 року

Члени комісії

 

Як зберегти нервову систему під час карантину: поради психолога

Українці вже трейтій тиждень живуть та працюють в умовах карантину. Вимушене обмеження прав та свобод, постійний потік новин про коронавірус та невизначеність майбутнього вибиває опору з-під ніг у багатьох.

Тож, психологи радять наступні методи пониження рівня стресу в умовах протидії коронавірусу:

1. Поверніться до реальності

Для початку потрібно помітити що з вами відбувається. Подивіться навколо. Що вас оточує? Ви зараз саме тут, або думаєте про щось інше? Що відбувається з вашим тілом: відчуваєте напругу, біль, холод чи тепло, тремтіння? Визначте, що відчуваєте і наскільки інтенсивно (за 10-бальною шкалою).

2. Прийміть те, що відбувається

Запитайте себе: що можна зробити в цій ситуації, а в чому ви безсилі? Пам'ятайте, проконтролювати абсолютно все неможливо, як би ви не старалися.

Які дії посилюють стрес? Що допомагає відволіктися і розслабитися? Думаю, ви вже здогадалися, що робити з цією інформацією.

3. Заземлюйтеся

Поставте обидві ноги на підлогу рівно, не схрещуючи. Відчуйте свої ступні, як ви на них опираєтесь. Можна робити це стоячи, або сидячи (зігніть коліна під прямим кутом).

4. Дихайте

Є низка різних дихальних технік - підійде будь-яка. Можете просто глибоко вдихати і видихати протягом трьох хвилин.

5. Добре харчуйтеся і висипайтеся

Організм - єдине ціле. Поганий сон і їжа розхитують нервову й імунну системи. Побалуйте себе чимось смачненьким, тільки в міру. Звертайте увагу на процес поглинання їжі, не відволікайтеся. Не їжте все підряд і на ходу. Намагайтеся висипатися.

6. Випустіть пар

Якщо емоції зашкалюють, не тримайте їх у собі. Боятися, хвилюватися або відчувати себе пригніченим - нормально. Накопичуючи і стримуючи емоції, ви тільки підсилюєте стрес.

7. Займіться творчістю

Творчість допомагає відволіктися від світу і зануритися в себе. Чим більше ми концентруємося на собі, тим менш важливими і незначними здаються події, які відбуваються навколо. А дрібна моторика рук стимулює роботу мозку і надає медитативний розслаблюючий вплив.

8. Переосмисліть, що відбувається

Так, зараз нелегко. Зміна стандартного життєвого розпорядку сильно вибиває з колії. Бізнес завмирає: продажі падають, а стрес зростає. Але що якщо поглянути з іншої сторони? Може саме час закінчити старі справи, сповільнитися, переглянути цінності, подумати про життя і про роботу, і зрозуміти, куди рухатися далі і що для цього потрібно зробити?

9. Пишіть

Візьміть кілька аркушів паперу, і почніть писати. Все, що приходить в голову. Як завгодно. Не звертаючи уваги на граматику і орфографію. Тут тільки ви, ручка і папір. Пишіть про те, що вас хвилює, про свої емоції, проблеми. Напишіть 100 раз в стовпчик, що коронавірус - відстій (як Барт Сімпсон на дошці). Пишіть півгодини і ви побачите, що стане легше.

10. Складіть кризовий план

Тривога - це постійне переживання про майбутнє. Продумайте, що будете робити при найгіршому результаті. Складіть детальний план.

11. Дотримуйтеся інформаційної гігієни

Не читайте новини цілодобово. Виділіть для цього окремий конкретний час (наприклад, кожен день з 15:00 до 16:00). Краще не робити це зранку, перед сном і на голодний шлунок. І, звичайно, перевіряйте джерела інформації.

12. Зверніться до психолога

Психолог допоможе вам розібратися в собі, знайти причини стресу, помітити і відреагувати витіснення емоції і зрозуміти, що робити, щоб в майбутньому уникати подібних ситуацій і реакцій.

ПЕРШИЙ ІЗ СЕРІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕБІНАРІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

27 березня 2020 р. кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Оксана Лапа провела вебінар на тему «Ми разом: психологічна підтримка учнівської молоді та педагогічних працівників під час карантину». До заходу підключилося 250 осіб з усіх регіонів України, в тому числі і практичний психолог Овруцького професійного ліцею Юлія Можарівська.

Під час вебінару було розглянуто актуальні питання психологічної підтримки педагогічних працівників та учнів під час проведення карантинних заходів на території нашої країни.

Доповідач у доступній формі висвітлила теоретичні відомості про механізми психологічного захисту особистості від неприйнятних або потенційно шкідливих зовнішніх подразників, розповіла про правила інформаційної гігієни й розпізнавання фейкових новин на сайтах, у соцмережах, особливості відбору об’єктивної інформації про коронавірусну інфекцію. Лапа О. В. детально розкрила особливості інформування учнів про перебіг непростих подій сьогодення, відповідно до їхнього віку та психічного стану. Під час вебінару доповідач закцентувала увагу на життєвих стратегіях підлітків, що були проголошені ЮНІСЕФ у сучасних умовах пандемії коронавірусної інфекції.

Окрему увагу було приділено змісту дистанційних форм роботи практичних психологів і соціальних педагогівзакладів професійної освіти, налагодженню психологічної підтримки учнівської молоді під час карантинних заходів. Це був перший захід із серії спеціальних вебінарів із девізом «Ми разом», які безпосередньо спрямовані на організацію соціально-психологічного супроводу педагогічних працівників та учнівської молоді закладів професійної освіти.

Запис вебінару розміщено на сайті установи, у фейсбуці та на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cCfKfJbC_vE