Статті

Новини

Узагальнені досвіди роботи педпрацівників, які атестувалися у 2018 році:

-         Овчиннікової Наталі Миколаївни, викладача хімії та біології, спеціаліста вищої категорії, старшого викладачаhttps://drive.google.com/file/d/1tg5WKwOuEA0ttfsVGTd1u-W9VJ2pgD6K/view?usp=sharing

-          Гурінчук Світлани Володимирівни, викладача математики – https://drive.google.com/file/d/1pi1pjrObPGP8Rdib-_LznhKzYgpw-6jC/view?usp=sharing

-          Існюк Галини Миколаївни, викладача математики, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста – https://drive.google.com/file/d/1fcaXndhS60O56YiioApZcOC1rMt7pSP_/view?usp=sharing

-          Білоусенко Вікторії Ігорівни, викладача англійської мови – https://drive.google.com/open?id=1aKnWUCW7hQ5RMZkRamAET_cX742PWiO-

-          Бондарчук Наталії Василівни, викладача історії – https://drive.google.com/open?id=1Bv1HgZhftFqhaeq0qkePeECasOISWe-f

-          Нагорної Ірини Володимирівни, майстра виробничого навчання – https://drive.google.com/file/d/1g3l4bBCjg3ushiQr4VwPZwWwi0xlFwwU/view?usp=sharing

-          Невмержицької Наталії Григорівни, вихователя гуртожитку ОПЛ https://drive.google.com/file/d/1SAYmYfSoueqaFzk3e50loAWyTBz4ooSU/view?usp=sharing

-          Першина Михайла Олександровича, викладача фізичної культури, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста – https://drive.google.com/file/d/1GKditDI7pZODQWI5TOThy4--5MulNCT3/view?usp=sharing

-          Ричкової Оксани Анатоліївни, майстра виробничого навчання – https://drive.google.com/file/d/11TIwle0ICvli0MRUSaIckGEg7y7Worko/view?usp=sharing

-          Степанчука Миколи Сстепановича, викладача предметів професійно-теоретичної підготовки – https://drive.google.com/file/d/1p8apwubp3zdzySW1dBdrO3rJdH6b0uRZ/view?usp=sharing

-          Шевчук Людмили Володимирівни, викладача української мови та літератури «спеціаліста І категорії» – https://drive.google.com/file/d/1e2iFqGHi8NbpLst04GJxHZ6hSrRaOEcK/view?usp=sharing

Учнівське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ про Учнівську Республіку Овруцького професійного ліцею

                                                                            Затверджую

                                                                                             Президент Учнівської Республіки

_____________________________

ПОЛОЖЕННЯ

про Учнівську Республіку Овруцького професійного ліцею

1. Загальні положення

   1.1.Учнівська Республіка в ОПЛ (далі - Учнівська Республіка ) є однією з форм самоврядування освітньої установи професійної освіти (далі - ліцею) і створюється ліцеєм в цілях забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, вирішення важливих питань життєдіяльності учнівської молоді, розвитку її соціальної активності, підтримки і реалізації соціальних ініціатив.

   1.2. Кожен учень має право обирати і бути вибраним в Учнівську Республіку будь-якого рівня відповідно до справжнього Положення.

   1.3.Діяльність Учнівської Республіки направлена на всіх учнів ліцею.

   1.4.Рішення Учнівської Республіки розповсюджуються на всіх учнів ліцею.

   1.5.У своїй діяльності Учнівська Республіка керується Конституцією України, законодавством України, нормативними правовими актами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, статутом ліцею і справжнім Положенням.                                                                2.Основні цілі і завдання Учнівської Республіки      

                     2..1.Цілями діяльності Учнівської Республіки є:

 • формування цивільної культури, активній цивільній позиції учнів, сприяння розвитку їх соціальної зрілості, самостійності, здібності до самоорганізації і саморозвитку;
 • забезпечення реалізації прав на участь учнів в управлінні ліцеєм, оцінці якості освітнього процесу;
 • формування в учнів умінь і навиків самоврядування, підготовка їх до компетентної і відповідальної участі в житті суспільства.

   2.2.Завданнями Учнівської Республіки є:

 • залучення учнів до вирішення всіх питань, пов'язаних з підготовкою висококваліфікованих фахівців;
 • розробка пропозицій по підвищенню якості освітнього процесу з    урахуванням наукових і професійних інтересів учнів;
 • захист і уявлення мети і інтересів учнів;
 • сприяння в рішенні освітніх, соціально-побутових і інших питань, що зачіпають їх інтереси;
 • збереження і розвиток демократичних спілок учнів;                                    
 • сприяння органам управління ліцею в рішенні освітніх і наукових завдань, в організації дозвілля і побуту учнів, в пропаганді здорового способу життя;
 • сприяння структурним підрозділам ліцею в заходах, що проводяться ними, в рамках освітнього процесу;
 • проведення роботи, направленої на підвищення свідомості і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу, патріотичне відношення до духу ліцею;
 • інформування учнів про діяльність ліцею;
 • зміцнення міжліцейних, міжрегіональних і міжнародних зв'язків;
 • участь у формуванні громадської думки про учнівську молодь як реальну силу і стратегічний ресурс розвитку українського суспільства;
 • сприяння реалізації суспільно значущих молодіжних ініціатив.                                    

3. Структура і порядок формування Учнівської Республіки              

       3.1 Для ухвалення рішення про створення Учнівської Республіки і Положення про Учнівську Республіку скликається рада, яка також може вносити зміни і доповнення до Положення про Учнівську Республіку, заслуховувати і затверджувати звіти Учнівської Республіки; визначати пріоритетні напрями діяльності Учнівської Республіки, вирішувати питання про дострокове припинення повноважень Учнівської Республіки.

3.2.       Рада проводиться один раз на рік. Дату і час проведення ради представництва, а також порядок денний ради визначає Учнівська Республіка.

3.3.       Учнівська Республіка повинна оголосити про скликання ради за 1 місяць для її проведення.

3.4.Учнівська Республіка складається з президента, віце-президента, міністрів, секретаря, волонтерської групи, ради груп та учнівських колективів.

3.5.Вибори Президента Учнівської Республіки проводяться простою більшістю голосів, за умови участі в зборах не менше 2/3 лідерів учнівських рад груп. Вибори є відкритими. Президент Учнівської Республіки обирається з числа лідерів груп.                             

4.Взаємодія Учнівської Республіки з органами управління ліцею

       4.1.Взаємини Учнівської Республіки з органами управління регулюються Положенням про Учнівську Республіку в ліцеї.

         4.2.Учнівська Республіка взаємодіє з органами управління ліцею на основі принципів співпраці і автономії.

       4.3.Представники органів управління ліцею можуть бути присутніми на засіданнях Учнівської Республіки.

       4.4.Рекомендації Учнівської Республіки розглядаються відповідними органами управління ліцею.

           4.5.   Рішення по питаннях життєдіяльності ліцею представники органів
управління ліцею приймають з урахуванням думки Учнівської Республіки
відповідного рівня.                                                                                                   

5.      Права і обов'язки Учнівської Республіки                 

5.1. Учнівська Республіка має право:

 • брати участь в розробці і вдосконаленні нормативних актів, що зачіпають інтереси учнів ліцею;
 • брати участь в оцінці якості освітнього процесу, готувати і вносити пропозиції в органи управління ліцею по його оптимізації з урахуванням наукових і професійних інтересів учнівства, коректуванню розкладу учбових занять, графіка проведення заліків, іспитів, організації виробничої практики, організації побуту і відпочинку учнів;
 • брати участь у вирішенні соціально-побутових і фінансових питань, що зачіпають інтереси учнів, зокрема розподілі засобів стипендіального фонду, дотацій і засобів, що виділяються на культурно-масові і спортивно-оздоровчі заходи, відпочинок і лікування.
 • брати участь в розгляді питань, пов'язаних з порушеннями учнями учбової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку в ліцеї, а також учнівському гуртожитку;
 • брати участь в розробці і реалізації системи заохочень учнів за досягнення в різних сферах учбової і позаучбової діяльності, зокрема приймаючих активну участь в діяльності Учнівської Республіки і суспільного життя ліцею;
 • розглядати і брати участь в розгляді заяв і скарг учнів ліцею;
 • запрошувати і отримувати в установленому порядку від органів управління ліцеєм необхідну для діяльності Учнівської Республіки інформацію;
 • вносити пропозиції за рішенням питань використання матеріально-технічної бази і приміщень ліцею;
 • користуватися в установленому порядку інформацією, що є у розпорядженні органів управління ліцею;
 • оскаржити в установленому порядку у вищестоящих органах накази і розпорядження, що зачіпають інтереси учнів;
 • у випадках порушення і обмеження прав і свобод учнів, а також прав Учнівської Республіки вносити пропозиції в органи управління ліцею про вживання заходів по відновленню порушених прав і застосуванню заходів дисциплінарної дії до винних осіб;
 • визначати і використовувати законні форми протесту для захисту прав і свобод учнів, а також прав Учнівської Республіки;
 • брати безпосередню участь в плануванні, підготовці, проведенні і аналізі позаучбових заходів ліцею;
 • брати участь в роботі рад (комітетів, комісій і ін.), що створюються в ліцеї

   5.2. Учнівська Республіка зобов'язана:

 • проводити роботу, направлену на підвищення свідомості учнів і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу ліцею; зміцнення учбової дисципліни і правопорядку в учбових корпусах і учнівському гуртожитку, підвищення цивільної самосвідомості учнів і відповідальності;
 • проводити роботу із учнями по виконанню статуту і правил внутрішнього розпорядку ліцею;
 • сприяти органам управління ліцею в питаннях організації освітньої діяльності;
 • своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви і звернення учнів, що поступають в Учнівську Республіку;
 • проводити роботу відповідно до Положення і плану діяльності Учнівської Республіки на навчальний рік;
 • підтримувати соціально значущі ініціативи учнів;
 • сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов, а також умов для навчання і відпочинку учнів;
 • представляти і захищати інтереси учнів перед органами управління ліцею, державними органами, суспільними об'єднаннями, іншими організаціями і установами;
 • інформувати органи управління ліцею відповідного рівня про свою діяльність.

6. Забезпечення діяльності Учнівської Республіки                       

6.1.Органи управління ліцею несуть витрати, необхідні для забезпечення діяльності Учнівської Республіки.

Привітання директора ліцею з ювілеєм

       21 травня учні ліцею привітали директора з ювілеєм. Гладиш Ірина, учениця 24 групи подарувала Миколі Степановичу авторське привітання:

В цей день чудовий і весняний

Ліцейною родиною вітаємо Вас.

Радіємо, що Ви в нас керівник,

Що дбає про нас повсякчас.

Ви – директор у світі найкращий,

І наставника мудрішого нема,

Свою душу в нас вклавши,

Пожинаєте плоди цього сповна.

Шановний Микола Степанович!

Вітаємо Вас зі святом,

Нехай життя буде ваше багатим,

На здоров’я і на силу,

І на доленьку щасливу.

На ласкаві довгі роки

Без біди і без мороки.

На рішучість і відвагу,

На підтримку і повагу.

Бажаємо Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай щасливим воно буде

Сьогодні, завтра і завжди.